16-0195 - Lid Raad van Bestuur (COO) - Stichting Kinderopvang Humanitas (afgerond)

Locatie

Vught/Heerlen

ALGEMEEN 

Stichting Kinderopvang Humanitas is één van de grootste landelijke kinderopvangorganisaties in Nederland met meer dan 300 vestigingen en circa 2.000 werknemers.  

Kinderopvang Humanitas biedt kinderopvang in Kinderdagverblijven, Centra voor Buitenschoolse Opvang, Peuteropvang en Peuterspeelzalen. De deskundigheid van de organisatie wordt ingezet op lokale kleinschalige vestigingen. Er wordt voortdurend geïnvesteerd en geïnnoveerd in kwaliteit, pedagogiek en personeel. Kinderopvang Humanitas participeert daarnaast actief in (maatschappelijke) netwerken. Duurzaamheid, hoge kwaliteit en maatschappelijk ondernemerschap staan hoog in het vaandel.  

Kinderopvang Humanitas is een toonaangevende speler in de markt vanwege de hoge kwaliteit van het aanbod en de actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland. Het pedagogische belang voert de boventoon. De kracht en expertise van een grote organisatie staan ten dienste van wat lokaal in de kindercentra aan kinderen en hun ouders geboden wordt.  

De organisatie werkt vanuit een visie waarbij de mens centraal staat en verantwoordelijkheid neemt voor het samenleven met elkaar. Op landelijk niveau levert zij tevens een bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de ontwikkeling, kwaliteit én positionering van kinderopvang.  

Kinderopvang Humanitas kent een informele cultuur. Het bieden van top kwaliteit is diep verankerd in de organisatie. De organisatie is ondanks de geleverde kwaliteit bescheiden en wordt daarom gewaardeerd. Lokaal laten de kindercentra zien waar ze goed in zijn door periodiek klein- en grootschalige activiteiten te organiseren, zij timmeren aan de weg door samenwerking met scholen, sport- , cultuur- en welzijnsverenigingen en participatie in lokale (buurt)activiteiten.

ONTWIKKELINGEN  

Kinderopvang Humanitas heeft in de periode 2007-2010 een sterke groei gekend. De organisatie groeide van 1.000 naar 3.000 medewerkers. De laatste jaren stond de sector sterk onder druk: het overheidsbeleid, marktverzadiging en demografische ontwikkelingen hebben de vraag naar kinderopvang sterk doen krimpen. De organisatie kende hierdoor een omzetdaling van circa 35-40% in de afgelopen drie jaar, hetgeen in lijn is met het gemiddelde in de sector.  

Het dieptepunt in de sector lijkt te zijn bereikt. Nu van overheidswege € 300 miljoen extra aan de sector beschikbaar is gesteld, is er enige verlichting voor de branche.  

Kinderopvang Humanitas heeft in een vroeg stadium geanticipeerd en sterk gestuurd op kosten en rendement (sluiten van locaties, afscheid nemen van personeel, het niet verlengen van tijdelijke arbeidscontracten). Ook is de organisatie na enkele fusies en overnames in de afgelopen 3 jaar weer enigszins gegroeid.Tevens is er geïnvesteerd in goede stuur- en managementinformatie. De organisatie is mede hierdoor gezond, zowel wat betreft de liquiditeit, solvabiliteit als de eigen vermogenspositie (€ 20 miljoen). De omzet bedraagt nu circa € 75 miljoen. In 2016 is de financiële gezondheid van de organisatie gecontinueerd: het jaar zal positief worden afgesloten. 

De huidige dienstverlening biedt verschillende mogelijkheden richting de toekomst. Vragen die hierin actueel zijn hebben onder andere betrekking op deelname aan de brede school of participatie in integrale kindercentra. Deze en andere politiek-maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de sector continu in beweging is en waar Kinderopvang Humanitas actief op anticipeert. 

BESTUUR  

De tweehoofdige Raad van Bestuur functioneert integraal en volgens een collegiaal model en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Onderling zijn prioriteitsgebieden vastgesteld. 

De Voorzitter Raad van Bestuur is boegbeeld, onderhoudt de belangrijke externe contacten en treedt waar nodig op als primus inter pares. In de huidige portefeuille verdeling beheert de voorzitter P&O, Pedagogiek en Marketing & Communicatie. De huidige Voorzitter Raad van Bestuur, Sacha Ausems, is in oktober 2016 aangetreden. 

Het Lid van de Raad van Bestuur beheert de portefeuille bedrijfsvoering in brede zin (Operations) waaronder het financieel beleid, ICT, facilitaire zaken en huisvesting. 

Het is niet onmogelijk dat na het aantreden van het lid RvB er een herverdeling van portefeuilles zal plaatsvinden. 

De Raad van Bestuur stuurt naast de acht regiodirecteuren, de stafmanagers aan: P&O, Marketing & Communicatie, Pedagogiek & Kwaliteitszorg, Automatisering, Inkoop en Logistiek en Business Control. De Raad van Bestuur delegeert de lijnverantwoordelijkheid aan de regiodirecteuren. Zij sturen op hun beurt locatiemanagers aan, die leiding geven aan pedagogisch medewerkers. Iedere regiodirecteur is verantwoordelijk voor de resultaten van locaties binnen een regio. De locatiemanagers geven leiding aan één of meerdere vestigingen. In totaal zijn er zo’n 55 locatiemanagers.

BESTUURLIJKE OPDRACHT 

De Raad van Bestuur richt zich de komende periode op een organisatiebrede transitie, waarbij de veranderopgaven liggen op het vlak van: 

HET LID RAAD VAN BESTUUR  

UW PROFIEL 

U: 

Een en ander vraagt de volgende persoonlijke kwaliteiten: 

LOCATIE  

Kinderopvang Humanitas heeft haar service organisatie gehuisvest in Heerlen. Het bestuur beschikt ook over representatieve kantoorruimte in Vught. In de praktijk zal het Lid van de Raad van Bestuur tenminste één dag per week in Heerlen zijn. Gelet op de grote spreiding naar regio’s en locaties, zal u  regelmatig in het land zijn teneinde de organisatie goed te kennen en voldoende zichtbaar te zijn.

REMUNERATIE 

Het fulltime bruto jaarsalaris is maximaal ca. € 150.000, inclusief vakantiegeld. Het startinkomen is afhankelijk van de bereikte positie, kennis en ervaring. Daarnaast is er een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een lease auto. Stichting Kinderopvang Humanitas honoreert haar bestuurders conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de beroepsvereniging directeuren Kinderopvang (bdKO).

SELECTIEPROCEDURE 

SOLLICITEREN 

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 12 januari  toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354. 

 

 

Download

PROFIELSCHETS DOWNLOADEN - Lid Raad van Bestuur, St. Kinderopvang Humanitas

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Powered by ez2xs