17-0222 - Business Controller - Werkorganisatie Druten-Wijchen (afgerond)

Aanleiding

Op 30 maart 2016 hebben de gemeenteraden van de gemeente Druten (19.000 inwoners) en Wijchen (41.000 inwoners) het besluit genomen om te komen tot een ambtelijke fusie. Met de bundeling van de ambtelijke capaciteit tussen de gemeente Druten en Wijchen ontstaat per 1 januari 2018 de nieuwe werkorganisatie Druten– Wijchen. Beide autonome gemeenten houden hun eigen gemeenteraad, college, griffie en gemeentesecretaris. Werkorganisatie Druten–Wijchen is er van, voor en door de twee gemeentebesturen, haar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. De twee individuele gemeentebesturen treden op als opdrachtgever en als klant van de werkorganisatie. Het bestuur van de werkorganisatie (burgemeester en wethouder) treedt op als bestuurlijk opdrachtnemer. De directie van de werkorganisatie treedt op als ambtelijk opdrachtnemer.

De nieuwe werkorganisatie

De nieuwe werkorganisatie werkt vanuit de vier kernwaarden: verbindend, open, ondernemend en optimistisch. De nieuwe organisatie omvat ongeveer 400 medewerkers en telt vijf domeinen: Bedrijfsvoering, Publiekszaken, Fysieke leefomgeving, Sociale leefomgeving, Strategie, bestuur en projecten.

De hoofdstructuur van de werkorganisatie bestaat uit een directie (de beide gemeentesecretarissen), vijf domeinen, een business controller en zelforganiserende teams. De directie, vijf domeinmanagers en de business controller vormen samen het managementteam (MT). In het MT vindt afstemming plaats tussen de domeinen onderling en tussen de domeinen en de directie. Daarbij gaat het om het bewaken en beoordelen van de integraliteit en de voortgang in de uitvoering en ontwikkeling van de werkorganisatie.

De functie business controller

In het kader van de opbouw van de nieuwe werkorganisatie wordt momenteel het nieuwe management gevormd. Drie domeinmanagers zijn reeds geselecteerd. Naast de inmiddels drie benoemde domeinmanagers zijn wij op zoek naar nog twee domeinmanagers en de business controller teneinde het managementteam te completeren.

Daar waar de traditionele financieel controller veelal intern gericht is, bent u in deze rol meer naar buiten gericht. U bent goed op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen, analyseert en weet deze te vertalen in verbeteringen in de organisatie en in risicomanagement. Dit laatste kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in uw rol op het gebied van risicomanagement in een aantal concrete (strategische) projecten.

Positie in de organisatie

U bent een kritische sparring partner over de gehele bedrijfsvoering en bent als het ware een “all-in one controller” die bestuur, directie en management ondersteunt bij het richting geven aan en het besturen van de organisatie. U fungeert direct onder de directie en bent als adviseur lid van het MT. U hebt een zelfstandige bevoegdheid en kan zich dus indien nodig rechtstreeks tot het bestuur wenden. De business controller opereert vooral op strategisch, domein- en teamoverstijgend niveau. Uw  leidraad zijn de missie, strategie en (lange termijn)doelstellingen van de werkorganisatie Druten-Wijchen maar ook de beide collegeprogramma’s. U houdt goed verbinding met andere adviseurs, bijvoorbeeld in het team Financieel Beleid.

Taken

Rollen

Uw drie voornaamste rollen zijn:

  1. Mogelijk maken van de organisatiebesturing
  1. Regisseur van de informatiestromen
  1. Doorlichting en risicomanagement

Kennis en inzicht

Competenties

Proactief, krachtig, inspirerend en enthousiasmerend, zelfstandig, communicatief, strateeg, analytisch, resultaat- en mensgericht, helicopterview (integraal, samenhang, strategisch), verbinden en samenwerken, flexibel, assertief, doeltreffend en doelmatig, politiek bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit, overtuigingskracht.

Diversiteit

De nieuwe werkorganisatie Druten-Wijchen heeft belang bij divers en veelzijdig samengestelde teams. In dit geval bestaat, gelet op de samenstelling van het managementteam, bijzondere belangstelling voor vrouwelijke kandidaten.

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is gewaardeerd in schaal 13 (maximum van de schaal ca. € 75.000 bruto per jaar inclusief vakantietoeslag). Een 36-urige werkweek; flexibele invulling mogelijk. De beoogde indiensttreding is per januari 2018 of zoveel eerder als mogelijk.

Solliciteren

Druten-Wijchen laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 16 oktober toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

Voor meer informatie over de functie en de organisatie verwijzen wij u naar het functieprofiel. Dit kunt u hieronder downloaden.

Download

Profielschets businesscontroller werkorganisatie Druten-Wijchen 30092017

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Powered by ez2xs